Podstawa programowA

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa – zał. nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356 )