Organizacja pracy

Organizacja pracy

  1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok oprócz dwutygodniowej przerwy wakacyjnej, której termin podany jest z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Dodatkowymi dniami wolnymi mogą być dni robocze wypadające między ustawowymi świętami(długie weekendy)
  2. Czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Dziecko może przebywać w przedszkolu po godzinach, jednak nie dłużej niż do 19:00, za dodatkową opłatą 50 zł za każde rozpoczęte pół godziny, z powodu nieprzewidzianych przypadków losowych.
  4. W przedszkolu funkcjonują trzy grupy dzieci do 25 osób w każdej grupie.
  5. Każdą grupą opiekuje się wychowawca i drugi nauczyciel, którzy prowadzą swoją grupę przez trzyletni okres edukacji przedszkolnej.
  6. Czas trwania zajęć edukacyjnych dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
  7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który uwzględnia zalecenia MEN, wymagania higieniczno-zdrowotne, potrzeby rozwojowe dziecka oraz zamierzenia edukacyjne nauczyciela.
Godziny Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
6:30 – 8:30 Zbieranie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne i pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna lub zespołowa – zajęcia wyrównawcze, praca z dzieckiem uzdolnionym.
8:30 – 9:00 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do posiłku. Śniadanie.
9:00 – 11:00 Zajęcia według podstawy programowej, dodatkowe zajęcia dydaktyczne ( projekty edukacyjne, zajęcia multimedialne, dwujęzyczne, język angielski, rytmika , zajęcia logopedyczne, warsztaty plastyczne).
11:00 – 12:30 Zabawy i gry sportowe , organizowane i swobodne na placu zabaw. Spacery, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia dwujęzyczne.
12:30 – 13:00 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do posiłku. Obiad. Zajęcia dwujęzyczne.
13:00 – 14:00 Odpoczynek – muzykoterapia, bajkoterapia , leżakowanie.
Dzieci starsze – gry i zabawy, zajęcia szachowe / poniedziałki, wtorki/, zajęcia dwujęzyczne, praca indywidualna lub w małych zespołach – zajęcia wyrównawcze, praca z dzieckiem uzdolnionym.
14:00 – 14:30 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do posiłku. Podwieczorek.
14:30 – 15:30 Popołudniowe zajęcia programowe. Zabawy i zajęcia dowolne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne. Zajęcia dodatkowo płatne – karate, taniec, balet, robotyka. Zajęcia wyrównawcze, praca z dzieckiem uzdolnionym.
15:30 – 17:30 Zabawy i zajęcia dowolne oraz organizowane przez nauczycieli na placu zabaw lub w sali. Gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.