Facebook

Organizacja pracy

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli
Statut przedszkola
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok oprócz dwutygodniowej przerwy wakacyjnej, której termin podany jest z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Dodatkowymi dniami wolnymi mogą być dni robocze wypadające między ustawowymi świętami(długie weekendy)
 2. Czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dziecko może przebywać w przedszkolu po godzinach, jednak nie dłużej niż do 19:30, za dodatkową opłatą i po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.
 4. W przedszkolu funkcjonują trzy grupy dzieci do 25 osób w każdej grupie.
 5. Każdą grupą opiekuje się nauczyciel wychowawca lub nauczyciel zmieniający oraz asystent nauczyciela (w grupach dzieci 3 i 4-letnich).
 6. Czas trwania zajęć edukacyjnych dostosowany jest do możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
 7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który uwzględnia zalecenia MEN, wymagania higieniczno-zdrowotne, potrzeby rozwojowe dziecka oraz zamierzenia edukacyjne nauczyciela.
  06:30 – 08:30 Zbieranie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne i pod kierunkiem nauczyciela. Praca indywidualna lub zespołowa – zajęcia wyrównawcze, praca z dzieckiem uzdolnionym.
  08:30 – 09:00 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do posiłku. Śniadanie.
  09:00 – 11:00 Zajęcia według podstawy programowej, dodatkowe zajęcia dydaktyczne (język angielski, rytmika , zajęcia logopedyczne, warsztaty plastyczne, zajęcia multimedialne, terapia pedagogiczna).
  11:00 – 12:30 Zabawy i gry sportowe, organizowane i swobodne na placu zabaw. Spacery, obserwacje przyrodnicze.
  12:30 – 13:00 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do posiłku. Obiad.
  13:00 – 14:00 Odpoczynek – muzykoterapia, bajkoterapia, leżakowanie.
  Dzieci starsze – gry i zabawy, praca indywidualna lub w małych zespołach – zajęcia wyrównawcze, praca z dzieckiem uzdolnionym.
  14:00 – 14:30 Czynności porządkowo – higieniczne, przygotowanie do posiłku. Podwieczorek.
  14:30 – 15:30 Popołudniowe zajęcia programowe. Zabawy i zajęcia dowolne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne. Zajęcia dodatkowe – karate (poniedziałki), taniec nowoczesny (środy), zajęcia musicalowe (czwartki). Zajęcia wyrównawcze.
  15:30 – 17:30 Zabawy i zajęcia organizowane przez nauczyciela lub dowolne w sali i na placu zabaw. Gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.

<< Powrót